Wiedza, narzędzia, wsparcie dla przedsiębiorców i marketerów czytaj więcej

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: PDNet Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37 lok 2.43 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682720, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP 5213785140 REGON 367550360 („Akademia Expertów”, „serwis” „platforma”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PDNet MEDIA sp. z o.o. ul. Domaniewska 37 lok 2.43, 02-672 Warszawa lub e-mailowo: [email protected]

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PDNet MEDIA sp. z o.o. ul. Domaniewska 37 lok 2.43, 02-672 Warszawa lub e-mailowo: [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane podczas aktywacji konta w naszym systemie i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

4. Pani/Pana dane są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności systemu PDNet MEDIA Sp. z o.o.;
- zakładania i zarządzania kontem Abonenta oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, zarówno organizacyjnej jak i technicznej;
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i reklamacji;
- kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług.

5. Ponadto Pani/Pana dane są przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PDNet MEDIA Sp. z o.o., którym jest: - zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminów Spółki PDNet MEDIA Sp. z o.o. przez podmioty z nią współpracujące.

6. Pani/Pana dane osobowe są udostępnianie Podmiotom z którymi Spółka PDNet współpracuje. Wykaz podmiotów współpracujących znajduje się poniżej:
- Facebook inc., 1 Hacker Way Menlo Park, Kalifornia, Stany zjednoczone
- Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone
- Biuro rachunkowe LOR, UL. Śniadeckich 17A 00-654 WARSZAWA

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected] - nadesłanie pisma na adres: PDNet MEDIA Sp. z o.o., PDNet MEDIA sp. z o.o. ul. Domaniewska 37 lok 2.43, 02-672 Warszawa

8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z PDNet MEDIA Sp. z o.o., a także po jej zakończeniu w celach: - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, - zapobiegania nadużyciom i oszustwom, - statystycznych i archiwizacyjnych.

Warszawa, 19.05.2018 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PDNet MEDIA Sp. z o.o.